Privacy policy

Jarcon meubelmakerij en CorDaad Klus Totaal hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij duidelijk en helder vastleggen hoe wij met persoonsgegevens van u omgaan.

 

De partijen dienen zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving te houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Alle persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van alle persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van alle persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw  persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Jarcon en CorDaad Klus Totaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten.

Persoonsgegevens van Klanten worden door ons verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De tijd die nodig is voor calculatie en offreren;
 • De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van elkaar vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens;

 

Persoonsgegevens worden door de partijen uiterlijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat wij werkzaam zijn aan een opdracht, informatief bezig zijn voor werkzaamheden en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft  kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de aangiften omzetbelasting (Belastingdienst);
 • Het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting (Belastingdienst);
 • Het verstrekken van loonadministratie;
 • Indien noodzakelijk, aan onze leverancier(s) t.b.v. een levering op adres;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Jarcon en CorDaad slaan de persoonsgegevens niet op in cloud of op een systeem direct in verbinding met internet;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Eventuele medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

 

Rechten omtrent uw gegevens

Een ieder heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van elkaar ontvangen hebben. Tevens kunnen een ieder bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft een ieder  het recht om de door elkaar verstrekte gegevens overdragen te dragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

AMBACHTELIJK VAKWERK VOOR U OP MAAT GEMAAKT.

© 2016 - Jarcon meubelmakerij, Noordwijkerhout | Ontwerp en realisatie - Chris grafische vormgeving | Privacy policy